Ενότητα 3 Κοινωνικό και βιολογικό φύλο- Ταυτότητες κοινωνικού φύλου και διακρίσεις

Last updated: September 30, 2022

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση της Ενότητας 3, θα μπορείτε:

  • Να κατανοείτε τις διαφορές μεταξύ του βιολογικού και του κοινωνικού φύλου.
  • Να κατανοείτε και να προσδιορίζετε τα χαρακτηριστικά του βιολογικού και του κοινωνικού φύλου.
  • Να παρέχετε μια συνεπή περιγραφή της έννοιας του κοινωνικού φύλου και των διαφορετικών μορφών προσδιορισμού και έκφρασής του.
  • Να συνειδητοποιήσετε την έννοια της διάκρισης λόγω κοινωνικού φύλου και τη σχέση της με τα στερεότυπα λόγω κοινωνικού φύλου.
  • Να προσδιορίσετε και να κατανοήσετε την έννοια της μικροεπιθετικότητας.
  • Να αναπτύξετε την ικανότητα ανίχνευσης και αξιολόγησης της μικροεπιθετικότητας με βάση το κοινωνικό φύλο στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων

Related Courses