Ενότητα 4 Ο ρόλος των έμφυλων στερεότυπων στην κοινωνία

Last updated: September 30, 2022

Μαθησιακοί στόχοι

Σκοπός της Ενότητας 4 είναι η εξερεύνηση των έμφυλων στερεότυπων που υπάρχουν στην κοινωνία, αλλά και του ρόλου που παίζουν σε αυτήν.

Σε αυτή την ενότητα, θα μάθετε:

  • Ποια στερεότυπα φύλου κυριαρχούν στην κοινωνία; 
  • Τι ρόλο παίζουν τα στερεότυπα φύλου και γιατί;
  • Πώς/γιατί μπορούν να αποδομηθούν τα παραδοσιακά στερεότυπα φύλου.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της Ενότητας 4, θα είστε ικανοί να:

  • Κατανοήσετε το λόγο ύπαρξης και καθιέρωσης των στερεότυπων.
  • Εξηγήσετε το ρόλο των έμφυλων στερεότυπων στην κοινωνία, αλλά και τον αντίκτυπο που έχουν σε αυτήν.
  • Καταλάβετε τη διαδικασία της έμφυλης κοινωνικοποίησης και την επίδρασή της.
  • Αναγνωρίσετε τα έμφυλα στερεότυπα στο κρυφό Πρόγραμμα Σπουδών.
  • Κατανοήσετε γιατί πρέπει να αποδομηθούν τα παραδοσιακά έμφυλα στερεότυπα και πώς ορισμένοι άνθρωποι το έχουν επιτύχει.
  • Αναγνωρίσετε πρακτικούς τρόπους, με τους οποίους μπορούν να διαφοροποιήσουν τις αντιλήψεις των νέων ανθρώπων/μαθητών με τους οποίους εργάζονται.

Περιεχόμενο ενότητας

Related Courses