Ενότητα 5 Εκπαίδευση και ανισότητες μεταξύ των φύλων: η σύνθεση του διδακτικού πληθυσμού ανάλογα με το φύλο

Last updated: September 30, 2022

Μαθησιακοί Στόχοι

Έπειτα από την ολοκλήρωση της Ενότητας 5, θα:

  • κατανοήσετε τις μισθολογικές διαφορές που υφίστανται μεταξύ των φύλων στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού σε όλη την Ευρώπη
  • κατανοήσετε γιατί οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε ορισμένες θέσεις
  • κατανοήσετε τις συνέπειες των παραδοσιακών φύλων στην κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών/τριών
  • κατανοήσετε τη λειτουργία της αγοράς εργασίας και τις τρέχουσες τάσεις
  • διερευνήσετε την ανάγκη για ισότητα των φύλων και τον ρόλο των ψηφιακών μέσων/εργαλείων

Περιεχόμενο ενότητας

Επέκταση όλων

Related Courses