Βιβλιογραφικές αναφορές

 • Αθανασίου, Α. (2006). Εισαγωγή. Στο Α. Αθανασίου (Επιμ.), Φεμινιστική Θεωρία και Πολιτισμική Κριτική (σσ. 13-140). Αθήνα: νήσος.
 • Cameron, D. (2020). Φεμινισμός (μτφ. Φ. Δήμτσας.). Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
 • Dillabough, J.A. & Arnot, M. (2001). Feminist Sociology of Education: dynamics, Debates and Direction. In J. Demaine (ed) Sociology of Education Today (pp. 30-48). Berlin: Springer.
 • Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. (2007). Η Σύγχρονη Έρευνα για τη Νεανική Ηλικία και το Φύλο στο Σχολικό Πλαίσιο. Στο Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, & Δ. Σακκά, (Επιμ) Από την Εφηβεία στην Ενήλικη Ζωή (σσ.19-48). Αθήνα: Gutenberg.
 • Δεληγιάννη, Β. & Σακκά, Δ. (2003). Εφηβικές Ταυτότητες Φύλου: Διερευνώντας τον Παράγοντα Φύλο στο Σχολικό Πλαίσιο. Αθήνα: ΚΕΘΙ
 • Δημακοπούλου, Φ. (2019). Φεμινιστικές Θεωρίες και Εκπαίδευση. C.V.P. Παιδαγωγικής & Εκπαίδευσης. Προσπελάστηκε 24 Απριλίου, 2021, από https://bit.ly/32MFjyt
 • Κανταράκη, Μ., Παγκάκη, Μ. & Σταματελοπούλου, Ε. (2008). Κατά φύλο Επαγγελματικός Διαχωρισμός (Κάθετος και Οριζόντιος): Διακρίσεις και Ανισότητες κατά των Γυναικών στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι..
 • Καρακουλάκη, Μ. (2013). Τα Τρία Κύματα Φεμινισμού και ο Ισλαμικός Φεμινισμός. ΚΕ.Μ.ΜΕ.Π., 2.
 • Καραλής, Δ. (2013). Αντί για Ελευθερία του Έμφυλου Υποκειμένου, Ελευθερία από το Έμφυλο Υποκείμενο: Ο Μεταδομιστικός Φεμινισμός της Judith Butler. Θέσεις- Τριμηνιαία Επιθεώρηση, 122. Προσπελάστηκε 27 Δεκεμβρίου, 2016, από http://www.theseis.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=1216
 • Κοκογιάννης, Κ. (2007). Η Πρόσληψη των Θέσεων του M. Foucault από τη Σύγχρονη (Μεταμοντέρνα) Φεμινιστική Σκέψη. Στο Γ. Παπαγεωργίου (Επιμ.), Έμφυλοι Μετασχηματισμοί- Gendering Transformations (σσ. 19-31). Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης.
 • Λυμπέρη, Κ. (2010). Το Παιχνίδι των Έμφυλων Ταυτοτήτων. Προσπελάστηκε 27 Δεκεμβρίου, 2016, από http://www.24grammata.com/wp-content/uploads/2014/03/Judith-Butler
 • Μαροπούλου, Μ. (2016α). Εισαγωγή στην προβληματική Φεμινισμός και Δίκαιο. Στο Ρεθυμνιωτάκη, Ε., Μαροπούλου, Μ., Τσακιστράκη, Χ. (Επιμ.), Φεμινισμός και Δίκαιο (σσ. 12-19). Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6178
 • Μαροπούλου, Μ. (2016β). Δεύτερο Φεμινιστικό Κύμα: ο Διαφοριστικός φεμινισμός ή ο Φεμινισμός της Διαφοράς. Στο Ρεθυμνιωτάκη, Ε., Μαροπούλου, Μ., Τσακιστράκη, Χ. (Επιμ.), Φεμινισμός και Δίκαιο (σσ. 44-51). Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6180
 • Μαροπούλου, Μ. (2016γ). Τρίτο Φεμινιστικό Κύμα: ο μεταμοντέρνος ή μεταδομιστικός φεμινισμός. Στο Ρεθυμνιωτάκη, Ε., Μαροπούλου, Μ., Τσακιστράκη, Χ., Φεμινισμός και Δίκαιο (σσ. 121-133). Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6185
 • Μοσχοβάκου, Ν. & Ντάνη, Σ. (2018). Διακρίσεις λόγω Ταυτότητας Φύλου και Σεξουαλικού Προσανατολισμού: Δεδομένα, Θεσμικό Πλαίσιο και Ποιοτική Διερεύνηση. Αθήνα: Κ.Ε.Θ.Ι..
 • Πεχτελίδης, Γ. (2012). Κοινωνιολογία του «Ανδρισμού» στο Σχολείο. Στο Σ. Αθανασοπούλου-Κυπρίου, Π. Βουτσινά, Μ. Κοτζάμπαση, Μ. Νικηφορίδης, Ρ. Ποθητάκη (Επιμ.), Να κοιτάς με Άλλα Μάτια να Βλέπεις Διαφορετικά, Έμφυλες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση (σσ. 197-216). Αθήνα: Σχολή Μωραΐτη
 • Ρεθυμνιωτάκη, Ε. & Μαροπούλου, Μ. (2016). Πρώτο Φεμινιστικό Κύμα: εξισωτικός ή ισονομιστικός φεμινισμός. Στο Ρεθυμνιωτάκη, Ε., Μαροπούλου, Μ., Τσακιστράκη, Χ. (επιμ.), Φεμινισμός και Δίκαιο (σσ. 20-43). Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6179
 • Ropers-Huilman, R., & Winters, K. T. (2011). Feminist research in higher education. Journal of Higher Education, 82(6), 667–690. http://dx.doi.org/10.1353/jhe.2011.0035
 • Σηφάκη, Ε. (2015). Σπουδές Φύλου και Λογοτεχνία. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
 • St. Pierre, E.A. (2000). Poststructural feminism in education: An overview. International Journal of Qualitative Studies in Education, 13(5), 477-515.
 • Thompson, Α. (2011). Four Feminist Theories on Gender and Education. Curriculum Inquiry, 33(1), 9-65.
 • Τσαούση-Χατζή, Α. (2015). Φεμινισμός και δίκαιο: σύγχρονες τάσεις της Αμερικανικής φεμινιστικής νομικής σκέψης. Επιστήμη και Κοινωνία: Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 1, 97-121. doi: https://doi.org/10.12681/sas.686
 • Τσακιστράκη, Χ. (2016). Δεύτερο Φεμινιστικό Κύμα: ο γαλλικός φεμινισμός της διαφοράς. Στο Ρεθυμνιωτάκη, Ε., Μαροπούλου, Μ., Τσακιστράκη, Χ., Φεμινισμός και Δίκαιο (σσ. 78-93 ). Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6182
 • Wittig, M. (2006). Δεν γεννιέσαι γυναίκα. Στο Α. Αθανασίου (Επιμ.), Φεμινιστική Θεωρία και Πολιτισμική Κριτική (σσ. 409-422). Αθήνα: νήσος.
 • Φρόση, Λ., Κουίμτζη, Ε. & Παπαδήμου, Χ. (2001). Ο Παράγοντας Φύλο και η Σχολική Πραγματικότητα στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Μελέτη Επισκόπησης). Αθήνα: ΚΕΘΙ.
 • Χρονάκη, Α. (2013). Φύλο και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση: Σύνθεση Βιβλιογραφικής Ανασκόπησης και Ανάπτυξης Μεθοδολογικού Πλαισίου. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Retrieved from: stock.adobe.com