Κεφάλαιο 3 Αποδόμηση στερεοτύπων φύλου: ας αναλάβουμε δράση

Τώρα που γνωρίζετε τις προκαταλήψεις σας και πώς τα στερεότυπα που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις στάσεις, τις αποφάσεις και τα επιτεύγματα των μαθητών σας με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, είναι καιρός να εξοικειωθείτε με διαφορετικές προσεγγίσεις και στρατηγικές που θα σας επιτρέψουν να αποδομήσετε αυτά τα στερεότυπα.

Η αποδόμηση των στερεοτύπων που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο είναι, αναμφίβολα, πιο εύκολο να ειπωθεί παρά να πραγματοποιηθεί, ειδικά για τους εκπαιδευτικούς. Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί μπορούν και κάνουν τη διαφορά. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να μειώσουν τα εμπόδια και τις προκλήσεις που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο για να έχουν θετικές, μόνιμες επιπτώσεις στους μαθητές.

Αν ανατρέξουμε στο ερευνητικό πρόγραμμα Improving Gender Balance and Equalities Programs (Σκωτία, Απρίλιος 2019), θα εντοπίσουμε δύο άλλα σημαντικά βασικά σημεία:

  • Ο προσδιορισμός και η αντιμετώπιση των στερεοτύπων που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο στα πρώτα χρόνια, στις τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να βοηθήσει στη μείωση μιας σειράς ανισορροπιών μεταξύ των κοινωνικών φύλων.
  • Η αλλαγή των πεποιθήσεων, των στάσεων και των συμπεριφορών των στερεοτύπων που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο θα απαιτήσει συνεχή ολοκληρωμένα μηνύματα ισορροπίας μεταξύ των κοινωνικών φύλων μέσω πολλαπλών ποικίλων προσεγγίσεων.

Σαφώς, δεν είναι πάντα δυνατό για τους εκπαιδευτικούς να παρέμβουν στη δημιουργία των προγραμμάτων μαθημάτων ή ακόμη και σε επίπεδο εκπαιδευτικών πολιτικών, αλλά είναι υπεύθυνοι για τις στρατηγικές που εφαρμόζουν στην τάξη και στο σχολείο για να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές νιώθουν ευπρόσδεκτοι, ασφαλείς και επιτυχημένοι και μπορούν τοιουτοτρόπως να αλλάξουν τα αποτελέσματα για τους μαθητές διαγράφοντας τα στερεότυπα που σχετίζονται με το κοινωνικό φύλο στον μαθησιακό τους χώρο.