Αναφορές

CIDA’s Policy on Gender Equality, Canadian International Development Agency, 1999, Quebec, http://www.sice.oas.org/genderandtrade/cida_gender-e_policies.pdf,  accessed on 10 October 2021.

The Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence

Eliot, L, (2011) Creier roz, creier bleu. Diferențe de gen la copii și adulți, Editura Trei, Bucuresti p. 34 .

European Institute for Gender Equality (EIGE). (2016). Gender in Education and Training. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Hartley, D. (2008). Social Policy and Human Rights: Re-thinking the Engagement, Social Policy and Society, , volume 7, issue 1, p. 1 – 12.

Cambridge University Press , Doi : https://doi.org/10.1017/S147474640700396X

Hunt, P (2017). Social Rights Are Human Rights. Centre for Welfare Reform.

Lotreanu, N (1999). Concepte si probleme ale politicii sociale. Revista de sociologie, 3-4: 224-239.

Mărginean, I. (2015). Politicile sociale, instrumente de îmbunătățire a calității vieții populației. CALITATEA VIEȚII, 16 (2): 131–139

Urea, I.R, Popovici, D.V. (2019). Vocational counselling methodology for older workers “Better work at old age. Handbook. “.Editura Universitară. DOI;  105682/9786062809744

https://data.em2030.org/2019-sdg-gender-index/explore-the-2019-index-data, access on 5.11.2021

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_en accessed on 5 November 2021

https://eige.europa.eu accessed on 6 November 2021

https://europa.eu/capacity4dev/evaluation_guidelines/wiki/swot-strenghts-weakness-opportunities-threats-0

https://unfoundation.org/blog/post/five-things-world-leaders-can-do-right-now-to-advance-gender-equality/ accessed on 15 October 2021

https://www.un.org/en/global-issues/gender-equality accessed on 1 November 2021.