Θέμα 1 Τα ανθρώπινα δικαιώματα ως γενικό πλαίσιο για μια πολιτική για την ισότητα των φύλων

 • Η κοινωνική πολιτική είναι ένα σύνολο πολιτικών εννοιών και προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για τη διατήρηση, την προστασία και την ανάπτυξη των ζωτικών πηγών της κοινωνίας (Lotreanu, 1999).
 • Με στενή έννοια, η κοινωνική πολιτική δρα σε εκείνους τους τομείς δραστηριότητας που επηρεάζουν ή δημιουργούν τον βαθμό ατομικής και κοινωνικής ευημερίας ή τον βαθμό ποιότητας ζωής των ατόμων (Margineanu, 2015).
 • Κάθε κοινωνική πολιτική έχει έναν σταθερό και συστηματικό κύκλο.
 • Δεν γίνονται όλα τα προβλήματα κοινωνικά προβλήματα. Τα προβλήματα γίνονται κοινωνικά προβλήματα «όταν είτε επηρεάζουν την ποιότητα ζωής μεγάλων ομάδων ανθρώπων είτε όταν αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία εκφράζουν ανησυχία για αυτούς που επηρεάζονται» (Chambers & Bonk, 2012, που αναφέρεται από τον Cox, 2015, σ.3).
 • Ο TH Marshall’s το 1992 έκανε τη «διάκριση μεταξύ των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων από τη μια πλευρά και των κοινωνικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων πρόνοιας από την άλλη – παρέχει μια πιο καθαρή και πιο σαφή βάση για μια διεθνή έκκληση για προοδευτική ανάπτυξη κοινωνικών πολιτικών.
 • Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην τρέχουσα μορφή της έχει 30 άρθρα που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια μέσω συμβάσεων, συνθηκών, συνταγμάτων και νόμων.
 1. Η ισότητα των φύλων συνεπάγεται την αποδοχή του γεγονότος ότι κάθε πολιτική, πρόγραμμα και έργο επηρεάζει διαφορετικά τις γυναίκες και τους άνδρες.
 2. Η ισότητα των φύλων σημαίνει ότι όλα τα δικαιώματα ή οι ευκαιρίες του ατόμου δεν εξαρτώνται από το αν είναι άνδρας ή γυναίκα.
 3. Η ισότητα των φύλων είναι εγκάρσιος στόχος. Οι απόψεις, τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες των γυναικών διαμορφώνουν εξίσου την αναπτυξιακή ατζέντα των ανδρών, και η αναπτυξιακή ατζέντα υποστηρίζει την πρόοδο αναφορικά με την ισότητα των σχέσεων μεταξύ γυναικών και ανδρών.
 4. Η ενδυνάμωση των γυναικών είναι κεντρικής σημασίας για την επίτευξη της ισότητας των φύλων.
 5. Η προώθηση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών ως παραγόντων αλλαγής στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαδικασίες είναι απαραίτητη για την επίτευξη της ισότητας των φύλων.
 6. Η ισότητα των φύλων μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της συνεργασίας μεταξύ γυναικών και ανδρών.
 7. Η επίτευξη της ισότητας των φύλων απαιτεί συγκεκριμένα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων. (CIDA’s Policy on Gender Equality, Canadian» International Development Agency, 1999, Κεμπέκ).

Προσοχή!