Θέμα 2 Εννοιολογικό υπόβαθρο της ισότητας των φύλων

  • Η ισότητα των φύλων αντιπροσωπεύει ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση μεταξύ κοριτσιών και αγοριών, μεταξύ γυναικών και ανδρών.
  • Ανισότητες μεταξύ των φύλων· το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» (L. Martin)
  • Μεταξύ των εφήβων, (UNICEF, 2020) τα κύρια προβλήματα που παρατηρούνται είναι: η πίεση που σχετίζεται με τη φυσική εμφάνιση (32%), η διαφορά στις προσδοκίες και η ενθάρρυνση μεταξύ του τι μπορούν να κάνουν τα κορίτσια και τι μπορούν να κάνουν τα αγόρια (29%), η διαδικτυακή παρενόχληση (19 %), η επιθετικότητα εντός και εκτός σχολείων, διαφορές στις ευκαιρίες. (https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/sondaj-u-report-despre-egalitatea-de-%C8%99anse-%C3%AEntre-fete-%C8%99i-b%C4%83ie%C8%9Bi)

Οι κύριοι στόχοι είναι:

  • Εξάλειψη της βίας και των στερεοτύπων
  • Ευημερία σε μια οικονομία που βασίζεται στην ισότητα των φύλων. Βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, με έμφαση στην υποστήριξη και των δύο γονέων για τη φροντίδα της οικογένειας.
  • Διευθυντικές θέσεις που κατέχουν γυναίκες και άνδρες σε όλους τους τομείς της κοινωνίας: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
  • Διάκριση
  • Φυλετική διάκριση
  • Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων είναι ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά τον σεβασμό των δικαιωμάτων των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.