Θέμα 2 Νομοθετικό πλαίσιο και υπάρχουσες πολιτικές

Η καθολική ανάγκη για εκπαιδευτικούς δημιουργεί την ανάγκη μιας οργανωμένης και λεπτομερούς νομοθεσίας και πλαισίου πολιτικής για αυτούς. Οι προϋποθέσεις, τα προσόντα, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών προστατεύονται τόσο από τη Σύσταση της ΔΟΕ-UNESCO για το Καθεστώς των Εκπαιδευτικών (1966), όσο και από τη Σύσταση της UNESCO σχετικά με το Καθεστώς του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (1997).

Η πρώτη είναι υπεύθυνη για τη θέσπιση προτύπων για την αρχική προετοιμασία και την περαιτέρω εκπαίδευση των δασκάλων, αλλά και τις συνθήκες πρόσληψης, απασχόλησης και διδασκαλίας. Αυτό το πλαίσιο καλύπτει τα δικαιώματα για τους εκπαιδευτικούς όλων των τάξεων, από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και σε όλα τα ιδρύματα.

Το δεύτερο πλαίσιο ήρθε να καλύψει και τα δικαιώματα όλου του διδακτικού προσωπικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η Σύσταση της UNESCO για το Καθεστώς του Διδακτικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης περιλαμβάνει επίσης καθήκοντα προσωπικού για τη διασφάλιση της αυτονομίας και ευθύνης του ινστιτούτου και σύμφωνα με αυτά, το διδακτικό προσωπικό έχει την υποχρέωση να σέβεται τα δικαιώματα όλων των άλλων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.