Θέμα 2 Συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας

Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας. Σχεδόν σε όλα τα επαγγέλματα, τα ποσοστά απασχόλησης για τις γυναίκες είναι χαμηλότερα από αυτά των ανδρών σε όλη την ΕΕ. Το εξήντα επτά τοις εκατό των γυναικών απασχολούνται σήμερα, ενώ η απασχόληση των ανδρών ανέρχεται στο 79%.

Χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα και η Κροατία έχουν γυναικεία απασχόληση 60% και κάτω με υψηλές διαφορές μεταξύ των ποσοστών απασχόλησης γυναικών και ανδρών. Σε αυτά τα ποσοστά, αντικατοπτρίζεται ο αντίκτυπος της γονεϊκότητας, καθώς οι γυναίκες πιο συχνά είναι αυτές που φροντίζουν τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας (μικρά παιδιά, ηλικιωμένους). Επιπλέον, ακόμη και όταν συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οικονομικά αντικίνητρα με διαφορά αμοιβών μεγαλύτερη από 10% σε σύγκριση με τους άνδρες.

Ακόμα κι αν περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, το βάρος των ιδιωτικών ευθυνών και των ευθυνών περίθαλψης, η απλήρωτη εργασία, εξακολουθεί να υφίσταται. Η αύξηση των ωρών εργασίας των γυναικών δεν οδηγεί αυτόματα σε πιο ισορροπημένη κατανομή της οικιακής εργασίας και της εργασίας φροντίδας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Η ΕΕ προωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας μέσω ενός συνδυασμού νομοθεσίας, καθοδήγησης πολιτικής και οικονομικής υποστήριξης. Με βάση αυτό, πολλές χώρες λαμβάνουν ορισμένα μέτρα. Για παράδειγμα στα μέτρα αυτά συγκαταλέγονται, η δημιουργία εγκαταστάσεων παιδικής μέριμνας για παιδιά ηλικίας 0 έως 3 ετών, η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης μέσω ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, η αύξηση της χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επιχειρηματικών και της ανάληψης ηγετικών ρόλων από τις γυναίκες.