Θέμα 2 Χαρακτηριστικά του βιολογικού και του κοινωνικού φύλου

Το κοινωνικό φύλο αποδίδει τους άνδρες και τις γυναίκες σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν και κοινωνικοποιούνται.

Το κοινωνικό φύλο είναι θεσμικά δομημένο, δηλαδή αναφέρεται σε «κοινωνικά, νομικά και θρησκευτικά συστήματα που υποστηρίζουν τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τους πολιτισμούς μιας συγκεκριμένης κοινωνίας».

Το κοινωνικό φύλο είναι ιεραρχικό, δηλαδή «είθισται να αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία και αξία στα χαρακτηριστικά και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με ορισμένους ρόλους, οδηγώντας σε άνισες σχέσεις εξουσίας».

Το κοινωνικό φύλο είναι αλληλένδετο με το πλαίσιο, δηλαδή ο καθορισμός των ρόλων των κοινωνικών φύλων είναι αλληλεξαρτώμενος από το πλαίσιο στο οποίο ασκούνται οι σχέσεις των φύλων (κοινωνικό-οικονομικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό υπόβαθρο κ.λπ.)

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε ένα σύνολο των διαφορών λόγω του βιολογικού και του κοινωνικού φύλου:

Διαφορές λόγω του Κοινωνικού Φύλου (Βιολογικού Φύλου)

Διαφορές λόγω του Κοινωνικού Φύλου

Από τη στιγμή της γέννησης υπάρχουν βιολογικές ή φυσικές διαφορές μεταξύ των σωμάτων των ανδρών και των γυναικών. (Αυτές οι διαφορές θα είναι ανάμεικτες ή λιγότερο σαφείς στα διαφυλικά άτομα.)

Οι διαφορές καθίστανται επίκτητες μέσω μοντελοποίησης και παρατήρησης και περνούν από τη μια γενιά στην άλλη.                                                                                                                 

Οι διαφορές μεταξύ ανδρικού και γυναικείου σώματος είναι ίδιες σε όλο τον κόσμο.

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις από τόπο σε τόπο σε όλο τον κόσμο, επειδή οι κανόνες περί κοινωνικών φύλων διαφέρουν από το ένα κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο στο άλλο.

Αυτές οι διαφορές διαρκούν από τη γέννηση έως την ενηλικίωση.

Οι διαφορές μπορεί να οδηγήσουν σε εκμετάλλευση ή άνιση μεταχείριση, εάν οι άνθρωποι δεν εκτιμώνται ισότιμα ​​ή εάν δεν γίνεται αποδεκτή η απόκλιση από τον κανόνα.

Αυτές οι διαφορές γίνονται πιο αισθητές μετά την εφηβεία.

Οι κανόνες περί κοινωνικών φύλων μπορούν να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.