Θέμα 3 Σκοπός/ Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος της Ενότητας 2 είναι να εξοικειωθούν οι αναγνώστες με τις έννοιες που αφορούν τη φεμινιστική σκέψη καθώς και τη φεμινιστική έρευνα. Επιπλέον, να επισημανθεί η σημασία της φεμινιστικής έρευνας για την εκπαίδευση και το φύλο

Σε αυτή τη ενότητα θα μάθετε:

  • Τι είναι φεμινισμός και φεμινιστική θεωρία
  • Την εξέλιξη του φεμινιστικού κινήματος μέσα από περιόδους που παρουσιάζονται ως «κύματα»
  • Τι είναι η φεμινιστική έρευνα
  • Σχετικά με τις ανησυχίες που εγείρονται από τη φεμινιστική έρευνα για την εκπαίδευση και τον ρόλο του σχολείου