Θέμα 3 Ταυτότητα φύλου – υποστηρικτής της ισότητας των φύλων

 • Οι διαφορές μεταξύ των φύλων είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ βιολογικών χαρακτηριστικών και του περιβάλλοντος και αντανακλούν τις ατομικές διαφορές μέσω βιολογικών, ψυχολογικών και συμπεριφορικών μεταβλητών.
 • Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν:
  • διαφορές μεταξύ των φύλων στις γνωστικές και τις κινητικές δεξιότητες,
  • διαφορές μεταξύ των φύλων στη μάθηση,
  • διαφορές μεταξύ των φύλων στη συναισθηματική έκφραση,
  • διαφορές μεταξύ των φύλων στην κοινωνική συμπεριφορά και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις,
  • διαφορές μεταξύ των φύλων στον αυτοέλεγχο της συμπεριφοράς,
  • διαφορές μεταξύ των φύλων στον επαγγελματικό προσανατολισμό.